Dotacje 2022

Planuje się, że w roku 2022 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

Od 01.01.22 jest możliwość skorzystania ze świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w kwocie 400zł celem obniżenia opłat za żłobek. Świadczenie przyznaje ZUS na wniosek Rodzica/Opiekuna dziecka.